(1)
แสนภูมี ส. บทบาทสหรัฐอเมริกากับการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทย. panya-thjo 2021, 28, 140-154.