(1)
วงศ์มูลิทธิกร ณ.; อินทร์ชัย ส.; ศรีบุญ พ.; ลิ่มมังกูร จ. Gig Worker: ความท้าทายของภาครัฐในการบริหารจัดการแรงงานอิสระคนไทยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่. panya-thjo 2022, 29, 134-148.