(1)
แย้มสุนทร ป.; พุทฺธรกฺขิโต (โนรี) พ.; สิรินนฺโท พ. การพัฒนาสุขภาวะชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชลบุรี. panya-thjo 2022, 29, 38-53.