กลั่นแสง ก. กระบวนการการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในจังหวัดปทุมธานี. ปัญญา, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 112–128, 2020. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/244764. Acesso em: 28 พ.ค. 2022.