รัฐวัลย์ เหมือนมาตร. แนวทางการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนขนาดเล็กในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. ปัญญา, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 72–86, 2020. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/245486. Acesso em: 28 พ.ค. 2022.