ประสิทธิ์ ส. ศึกษาการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (ประจำประเทศไทย) ในศตวรรษที่ 21. ปัญญา, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 100–111, 2020. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/245498. Acesso em: 27 พ.ค. 2022.