มีศรี ณ. . การจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. ปัญญา, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 15–22, 2020. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/245817. Acesso em: 27 พ.ค. 2022.