แสนภูมี ส. บทบาทสหรัฐอเมริกากับการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทย. ปัญญา, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 140–154, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/248402. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.