จิตวัฒนากร ต. การสร้างความสุขในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร ของพนักงานบริษัทในจังหวัดปทุมธานี. ปัญญา, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 84–94, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/252674. Acesso em: 6 ก.ค. 2022.