วงศ์มูลิทธิกร ณ.; อินทร์ชัย ส.; ศรีบุญ พ.; ลิ่มมังกูร จ. Gig Worker: ความท้าทายของภาครัฐในการบริหารจัดการแรงงานอิสระคนไทยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่. ปัญญา, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 134–148, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/254354. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.