แย้มสุนทร ป.; พุทฺธรกฺขิโต (โนรี) พ.; สิรินนฺโท พ. การพัฒนาสุขภาวะชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชลบุรี. ปัญญา, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 38–53, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/256782. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.