กลั่นแสง กิตติมศักดิ์. 2020. “กระบวนการการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในจังหวัดปทุมธานี”. ปัญญา 27 (2):112-28. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/244764.