วิไลรัตนกุล อรุณรัตน์. 2020. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. ปัญญา 27 (2):34-48. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/245434.