รัฐวัลย์ เหมือนมาตร. 2020. “แนวทางการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนขนาดเล็กในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”. ปัญญา 27 (2):72-86. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/245486.