ประสิทธิ์สุภาพร. 2020. “Academic Affairs Administration of California Dhammakaya Open University (Thailand) In the 21st Century”. Panya 27 (2), 100-111. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/245498.