ประสิทธิ์ สุภาพร. 2020. “ศึกษาการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (ประจำประเทศไทย) ในศตวรรษที่ 21”. ปัญญา 27 (2):100-111. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/245498.