มีศรี ณัชชวกร. 2020. “การจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร”. ปัญญา 27 (2):15-22. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/245817.