สุตธโน (สุดสุข)พระมหาธนาศักดิ์. 2021. “A STUDY OF ETHICS CONCEPTS IN THE TEN BIRTH-STORIES OF THE BUDDHA”. Panya 28 (1), 115-34. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/247880.