แสนภูมี สมชัย. 2021. “บทบาทสหรัฐอเมริกากับการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทย”. ปัญญา 28 (3):140-54. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/248402.