จิตวัฒนากร ตระกูล. 2021. “การสร้างความสุขในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร ของพนักงานบริษัทในจังหวัดปทุมธานี”. ปัญญา 28 (3):84-94. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/252674.