วงศ์มูลิทธิกร ณัฐชานันท์, อินทร์ชัย สุรัสวดี, ศรีบุญ พิมพ์วลัญช์, และ ลิ่มมังกูร จักรพันธ์. 2022. “Gig Worker: ความท้าทายของภาครัฐในการบริหารจัดการแรงงานอิสระคนไทยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”. ปัญญา 29 (1):134-48. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/254354.