แย้มสุนทร ปชาบดี, พุทฺธรกฺขิโต (โนรี) พระครูสมุห์จิรชาติ, และ สิรินนฺโท พระครูจิตรการโกวิท. 2022. “การพัฒนาสุขภาวะชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชลบุรี”. ปัญญา 29 (2):38-53. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/256782.