[1]
กลั่นแสง ก., “กระบวนการการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในจังหวัดปทุมธานี”, panya-thjo, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 112–128, ธ.ค. 2020.