[1]
วิไลรัตนกุล อ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, panya-thjo, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 34–48, ธ.ค. 2020.