[1]
รัฐวัลย์ เหมือนมาตร, “แนวทางการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนขนาดเล็กในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”, panya-thjo, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 72–86, ธ.ค. 2020.