[1]
Saksopon Suk-aun, “การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเมืองชัยพระเจ้าตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”, panya-thjo, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 63–71, ธ.ค. 2020.