[1]
D. Sritabtim, “ศึกษาการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร”, panya-thjo, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 129–138, ธ.ค. 2020.