[1]
มีศรี ณ. ., “การจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร”, panya-thjo, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 15–22, ธ.ค. 2020.