[1]
แย้มสุนทร ป., พุทฺธรกฺขิโต (โนรี) พ., และ สิรินนฺโท พ., “การพัฒนาสุขภาวะชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชลบุรี”, panya-thjo, ปี 29, ฉบับที่ 2, น. 38–53, ส.ค. 2022.