กลั่นแสง ก. “กระบวนการการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในจังหวัดปทุมธานี”. ปัญญา, ปี 27, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 112-28, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/244764.