รัฐวัลย์ เหมือนมาตร. “แนวทางการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนขนาดเล็กในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”. ปัญญา, ปี 27, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 72-86, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/245486.