ประสิทธิ์ ส. “ศึกษาการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (ประจำประเทศไทย) ในศตวรรษที่ 21”. ปัญญา, ปี 27, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 100-11, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/245498.