มีศรี ณ. . “การจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร”. ปัญญา, ปี 27, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 15-22, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/245817.