มีสมศักดิ์จ. “The Protection of employee’s Right on Hire of Service for State Employees”. Panya, Vol. 28, no. 1, Apr. 2021, pp. 1-12, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/247878.