แสนภูมี ส. “บทบาทสหรัฐอเมริกากับการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทย”. ปัญญา, ปี 28, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 140-54, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/248402.