จิตวัฒนากร ต. “การสร้างความสุขในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร ของพนักงานบริษัทในจังหวัดปทุมธานี”. ปัญญา, ปี 28, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 84-94, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/252674.