วงศ์มูลิทธิกร ณ., อินทร์ชัย ส., ศรีบุญ พ., และ ลิ่มมังกูร จ. “Gig Worker: ความท้าทายของภาครัฐในการบริหารจัดการแรงงานอิสระคนไทยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”. ปัญญา, ปี 29, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 134-48, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/254354.