แย้มสุนทร ป., พุทฺธรกฺขิโต (โนรี) พ., และ สิรินนฺโท พ. “การพัฒนาสุขภาวะชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชลบุรี”. ปัญญา, ปี 29, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 38-53, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/256782.