ประสิทธิ์สุภาพร. “Academic Affairs Administration of California Dhammakaya Open University (Thailand) In the 21st Century”. panya 27, no. 2 (December 29, 2020): 100-111. Accessed May 7, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/article/view/245498.