บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

2019-01-29

บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาของการประเมิน (Confidentiality)

2. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน เช่น เป็นผู้เขียนร่วม หรืออื่นๆ ที่จะทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถประเมินและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ

3. ผู้ทรงคุณวุฒิจะประเมินบทความในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญโดยพิจารณาจากเนื้อหาของบทความ

4. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความโดยการพิจารณาจากความสำคัญ ความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหา อีกทั้ง ไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน

5. ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถเสนอแนะข้อมูลสำคัญที่สอดคล้องกับบทความ (ในกรณีที่ผู้เขียนไม่ได้อ้างถึง) เข้าไปในการประเมินบทความได้

6. หากผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าบทความมีความเหมือนหรือซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่นโดยมีหลักฐานชัดแจ้งผู้ทรงคุณวุฒิสามารถปฏิเสธการตีพิมพ์ พร้อมทั้งแจ้งและให้ข้อมูลแก่บรรณาธิการ