[1]
ล้ำยอดมรรคผลถ. 2018. บทบรรณาธิการ. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 60, 2 (ก.ย. 2018).