[1]
วิภาวิน น. 2018. การใช้มาตรฐานสากลประจำเอกสารดิจิทัลในห้องสมุดดิจิทัลและคลังสารสนเทศขององค์กร. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 55, 2 (ธ.ค. 2018), 1–20.