[1]
ชินสิญจน์ค., พระเทพวิสุทธิกวีพ., งามสนิทส. and รักสัตย์ส. 2019. การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. TLA Bulletin (Thai Library Association). 52, 2 (Feb. 2019), 45-60.