[1]
วิภาวิน น. 2019. การสร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมความรู้ : ความจำเป็นของสังคมไทย. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 53, 2-special (ก.พ. 2019), 9–13.