[1]
โคทส์ป., วิภาวินน., ชูตินันท์ส. and รพีพิศาลโ. 2019. The Development of Thailand Tourism Information Services Model. TLA Bulletin (Thai Library Association). 63, 1 (Jun. 2019), 109-132.