[1]
พรหมวงศ์ ว. และ พาลพ่าย พ. 2021. การพัฒนาตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วยเพื่อเป็นสื่อเสริม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 65, 2 (ธ.ค. 2021), 124–136.