[1]
เพิ่มแสงสุวรรณ พ., เขียวเม่น ก. และ เหมือนโพธิ์ ส. 2022. การประเมินการให้บริการสารสนเทศ และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา: กรณีศึกษาห้องสมุดสุรศักดิ์ ศรีสุข มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 66, 1 (มิ.ย. 2022), 104–118.