[1]
ปลื้มสำราญกิจ ป. 2022. Web Accessibility for Developers: Essential Skills for Web Developers. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 66, 1 (มิ.ย. 2022), 119–120.