[1]
วีระพงษ์ โ., วารีสอาด อ. และ วรัญญานุไกร ส. 2014. การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัลด้านสารสนเทศยุวกาชาด. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 58, 1 (ม.ค. 2014), 41–54.