[1]
เลิศรัตนเคหกาล ป., วิภาวิน น., ศราวณะวงศ์ จ. และ นิลวรรณาภา ร. 2016. ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 60, 1 (ม.ค. 2016), 21–32.